Co potřebují děti do školky?

Informace pro rodiče nových dětí – školní rok začíná 1. září. V seznamech najdete třídu, do které vaše dítě patří. První den se domluvte s paní učitelkou o průběhu adaptace.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ HABRMANOVA

Informace o stravování a školném ve školní jídelně v mateřské škole Česká Třebová, Habrmanova

Stravné se platí formou bezhotovostního platebního příkazu. Peníze musí být uloženy na účtu MŠ do 20. dne v měsíci předem – zálohou! (srpen na září atd.)

Trvalý příkaz k měsíční úhradě zálohy na stravování na číslo účtu 115-2417270267/ 0100 (KB), variabilní symbol je celé rodné číslo strávníka (bez lomítka). Rodné číslo musí být zapsáno zcela bezchybně, pod ním je vedeno konto strávníka. Z uvedeného vyplývá, že každý strávník musí mít svůj vlastní příkaz se svým rodným číslem. Do textu se uvádí jméno a příjmení strávníka (dítěte), pro případ chyby v zapsání rodného čísla. Dále je možné uhradit v bance pokladní složenkou pro jednorázovou zálohu.

Platí se v určené termíny, které je nutné dodržovat!

V případě neuhrazení stravného a úplaty může ředitelka školy na základě zákona 561/2004, § 35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Zúčtování přeplatků bude 1 x za rok o hlavních prázdninách.

Výše stravného platba fin. norma příspěvek

Dítě (strávníci 3 – 6 let) 37,-

(přesnídávka – 8 Kč, oběd – 21 Kč, svačina – 8 Kč)

Dítě (strávníci 7 – 10 let) 39,-

(přesnídávka – 8 Kč, oběd – 22 Kč, svačina – 9 Kč)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku.

Doporučená měsíční platba (záloha) pro děti 3-6 let 1300 Kč (850 Kč stravné a 450 Kč úplata)

Doporučená měsíční platba (záloha) pro děti 7-10 let 900 Kč stravné

Děti, které budou od září řádnými předškoláky (i děti s odkladem školní docházky), platí pouze stravné bez školného.

Odhlásit a případně přihlásit oběd bude možné vždy jeden den předem a to do 12,30 hod  v šatnách do kalendářů, telefonicky na čísle 465 531 111 nebo v kanceláři ŠJ. Pouze v pondělí a po svátku je možné odhlásit stravu do 7.00 hodin ráno. Jinakbudou automaticky všichni přihlášeni. V případě nemoci dítěte, máte nárok první den nemoci si vyzvednout oběd..Prázdniny je třeba také odhlašovat, strávníci nebudou automaticky odhlášeni. Pro zúčtování přeplatků (1x za rok o hlavních prázdninách) vyplňte řádně na přihlášce ke stravování číslo účtu, na který Vám bude přeplatek vrácen.

V případě neuhrazení stravného a školného v MŠ v daném termínu, může ředitelka školy na základě zákona 561/2004,§35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Program Zdravá abeceda v naší MŠ!

Nabízíme logopedickou asistenci pro rodiče dětí z naší MŠ, kteří mají vadu řeči. Předem je potřeba se domluvit s paníma učitelkama v logopedické třídě Kočiček.

Informace o zápisu do prvních tříd.

Zápisové listy jsou k vyzvednutí ve všech třídách.

Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání. Zákon č. 178/2016 Sb. Organizací předškolního vzdělávání se zabývá                        § 34 Školského zákona.


DESATERO PRO RODIČE
PRAVIDLA PRO SPOLEČNÉ SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ

SEZNAM ALERGENŮ

Výdej obědů od 10.45 do 11.15 hod.

Odhlášky v pondělí do 7.00 hod.

Další dny – den předem do 12.00 hod.